På Svenska

Rent inhemskt berättar om inhemska växthusodlade grönsaker. Säsongen för inhemska växthusprodukter är året runt. Inhemsk produktion inkluderar tomater, gurkor, sallader, örter, paprika och svamp. Fräscha, färska grönsaker letar sig fram till butikshyllor och därifrån till ditt hem varje dag.

Växthusodling i Finland

Inhemska växthusodlade grönsaker är rena och färska när de når konsumentens bord tack vare de korta transportsträckorna. Dessutom ökar sysselsättningen i Finland när man föredrar finländska grönsaker.

Det skördas alltmer växthusodlade grönsaker i Finland för varje år. Ett typiskt växthusföretag är ett familjeföretag med cirka 3 000 kvadratmeter. De största företagen sysselsätter tiotals, upp till ett hundratal personer. Bakom dessa finns också en eller flera företagarfamiljer som själva deltar i arbetet.

Finländsk kvalitet

Marknadsandelen för inhemska växthusgrönsaker i Finland är god jämfört med import från utlandet och grannländerna. Vid tidpunkten för den huvudsakliga inhemska skörden har finska gurkor och tomater en marknadsandel på över 90 procent.

Produktionen av tomater och gurkor är störst, och de står för mer än 70 % av den totala produktionen av växthusodlade grönsaker. Krukväxter ligger på tredje plats

Inhemsk växthusodling är hållbar

Växthusodlingen i Finland har minskat sitt koldioxidavtryck med så mycket som 56 procent mellan 2004 och 2017. Samtidigt har mängden olja som används i växthus minskat med så mycket som 85 procent.

Tidigare ansågs tomat producera fem kg koldioxid per kg producerad tomat. Forskning från Naturresursinstitutet visar på långt lägre siffror. Koldioxidavtrycket för växthustomater år 2017 var 2,6 kg, medan det för gurka var 2,0 kg och för sallad 2,7 kg koldioxid per producerat kilo.

År 2017 var klimatpåverkan från växthussektorn en halv procent av de totala utsläppen i hela landet. Växthussektorn stod för 4 % av klimatutsläppen inom jordbruket.

Växthusproduktionen har snabbt lämnat fossila bränslen bakom sig. De har ersatts med förnybar inhemsk energi från trä, energigrödor och el. 2004–2017 har användningen av eldningsolja varit den viktigaste förändringen. Dess användningsgrad har minskat med 85 procent. Andelen inhemsk förnybar kolfri energi i sektorns energiförbrukning är redan 52 procent och andelen fortsätter att växa.

I ett land med tusentals sjöar är det inte förvånande att den finländska produktionen också har en stark position när det kommer till ansvarsfull vattenanvändning.  Finland har starka förnybara vattenresurser, både när det gäller grundvatten och vattenförekomster. Växthusodling använder vatten på ett ansvarsfullt sätt och endast i de mängder som växterna behöver. Vattenfotavtrycket för att producera ett kilo inhemsk gurka och tomat är cirka 20–35 liter vatten. Finländsk produktion jämförs oftast med spansk produktion. I Spanien är vattenavtrycket 91 gånger högre, dvs. nästan 3 165 liter per kilo tomater.

Informationen är baserad på en studie från Naturresursinstitutet Om klimatpåverkan av växthusproduktion 2019.

Hjärtbladsmärket är en garanti för kvalitet

Hjärtbladsmärket är också det säkraste tecknet på att grönsakerna är inhemska. Inhemska Trädgårdsprodukter rf står bakom hjärtbladsmärket, som är ett varumärke för finländska trädgårdsprodukter – grönsaker, bär, frukt, matpotatis, blommor samt plantskoleprodukter

Märket togs i bruk 1989 och är bland de varumärken som finländare bäst känner till. Enligt undersökningar som gjorts av Handelsträdgårdsförbundet känner hela 98 procent av finländarna igen märket. Det finns mer än 400 företag som använder hjärtbladsmärket.

Hjärtbladsmärket är det enda märket som garanterar att produkten är inhemsk. När du vill köpa trädgårdsprodukter som odlas i Finland är hjärtbladsmärket det pålitligaste märket. Kvaliteten på produkterna är också hög: hjärtbladsmärket får endast användas på extra- eller första klassens produkter.

Jordbrukare och förpackningsanläggningar som använder märket på sina produkter har ingått avtal med Inhemska Trädgårdsprodukter rf om rätten att använda hjärtbladsmärket. Enligt avtalet åtar sig jordbrukare och förpackare att följa Kvalitetsgård-riktlinjerna, som ägnar särskild uppmärksamhet åt produktionens miljöpåverkan, personalens välbefinnande och produktsäkerheten.

Hjärtbladsmärket garanterar att produkten är hundraprocentigt inhemsk och håller hög kvalitet. Genom att gynna inhemskt odlade tomater, gurkor, paprikor, sallad och örter stöder du också sysselsättningen och välbefinnandet i Finland.

Hjärtbladsmärket är en ursprungsmärkning som ägs av Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Om du vill ha märket på din produkt, se ansökningsinstruktionerna på webbsidan för Inhemska Trädgårdsprodukter rf.

Kuvassa on sirkkalehtimerkki. Merkin vasen puoli on vihreä lehti ja oikea puoli lehden muotoinen Suomen lippu.

Kolla i recepten